VietChristian
VietChristian
svtk.net
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 399 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 17:43:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; P: 8/25/2020; 448 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2022 20:22:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/9/2020; 126 xem
Xem lần cuối 8/11/2022 1:37:39
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:10; 1 Cô-rinh-tô 4:18; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 24:35
Ulf Ekman
C:7/11/2015; P: 10/11/2020; 735 xem
Xem lần cuối 8/13/2022 0:57:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Thi-thiên 27:14; 2 Cô-rinh-tô 4:17
John Bevere
C:9/25/2020; 303 xem
Xem lần cuối 8/16/2022 12:17:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; P: 12/14/2020; 427 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2022 17:23:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:19; Ma-thi-ơ 8:18-27
M. Jeudi
C:5/19/2013; 308 xem
Xem lần cuối 8/14/2022 23:47:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 233 xem
Xem lần cuối 8/8/2022 15:49:43
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 465 xem
Xem lần cuối 8/17/2022 16:23:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:37; Giăng 1:42; Ma-thi-ơ 4:18-19; Ma-thi-ơ 10:1-2
Charles Spurgeon
C:8/14/2014; P: 11/30/2021; 604 xem
Xem lần cuối 8/16/2022 6:22:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm