VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; P: 1/15/2020; 663 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 0:47:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 634 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 1:50:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 295 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 2:12:30
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 12:32; Giăng 17:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2022; P: 6/16/2022; 357 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 9:11:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/22/2021; 439 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 1:43:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/16/2021; 642 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 14:27:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15,21; Châm-ngôn 13:22; Châm-ngôn 19:14
Dale Johnsen
C:8/12/2011; P: 9/15/2021; 892 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:11:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:15-20; Cô-lô-se 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2019; 298 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 2:12:40
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; P: 10/3/2021; 341 xem
Xem lần cuối 11/30/2023 12:23:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:20-21; 2 Cô-rinh-tô 6:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/29/2022; P: 9/6/2022; 281 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 13:36:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm