VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Đức Giê-su dặn bảo cho mười hai môn đệ xong, Ngài đi ra dạy dỗ, truyền giảng trong các thành phố của họ. 2 Giăng ở trong ngục nghe về các việc làm của Chúa Cứu Thế, 3 bèn sai môn đệ mình đến hỏi Ngài: "Có phải Thầy là Đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?" 4 Đức Giê-su đáp: "Hãy đi báo cáo cho Giăng những gì các anh nghe và thấy. 5 Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe truyền giảng Phúc Âm. 6 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta." 7 Khi môn đệ Giăng ra về, Đức Giê-su bắt đầu phán với đám đông về Giăng: "Các con vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay không? 8 Thế các con đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 9 Thế các con đi xem gì nữa? Một vị tiên tri ư? Phải, Ta bảo các con, có một vị cao trọng hơn tiên tri nữa, 10 đây là lời viết về người: "Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con; Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’ 11 Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn lớn hơn ông ta. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít giảng dạy cho đến nay, Nước Thiên Đàng bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy. 13 Vì tất cả tiên tri và Kinh Luật đã báo trước cho đến thời Giăng. 14 Nếu các con muốn nhận biết, thì ông là hiện thân của tiên tri Ê-li, nhân vật phải đến. 15 Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. 16 Ta sẽ ví thế hệ này với gì? Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau: 17 Bọn tao thổi sáo, mà sao bay không nhảy múa? Bọn tao hát nhạc buồn mà sao bay không khóc lóc kêu than?’ 18 Vì Giăng đã đến, kiêng ăn cữ rượu, thì người ta nói "ông bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến ăn uống, người ta lại bảo: "Ông ta ham ăn mê uống, say sưa, kết bạn với phường thu thuế và người tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng việc làm." 20 Sau đó, Đức Giê-su bắt đầu quở trách dân những thành đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Ngài, nhưng vẫn không ăn năn tội: 21 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện nơi các ngươi được làm tại thành Ty-rơ và Si-đôn, thì họ đã mặc áo gai, rắc tro lên đầu, bày tỏ lòng ăn năn hối cải từ lâu rồi. 22 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, hai thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um, ngươi không được nâng lên tận trời đâu, nhưng sẽ bị hạ xuống âm phủ. Vì nếu các phép lạ thực hiện nơi ngươi được làm tại thành Sô-đôm, thì nó vẫn còn đến ngày nay. 24 Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét địa phận Sô-đôm sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi." 25 Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: "Thưa Cha, con cảm ơn Cha là Chúa tể trời đất, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, thưa Cha vì điều này đẹp ý Cha. 27 Cha Ta đã ban mọi sự cho Ta. Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những kẻ mà Con muốn bày tỏ cho họ. 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. 29 Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn, 30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn