VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Mác

Ma-thi-ơ 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy Đức Giê-su đi ngang qua một đồng lúa, vào ngày Sa-bát, các môn đệ Ngài đói, nên ngắt bông lúa ăn. 2 Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: "Coi kìa! Môn đệ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát." 3 Nhưng Ngài đáp: "Các ông chưa đọc về việc làm của Đa-vít và những người theo ông khi họ bị đói sao? 4 Thế nào Đa-vít đã vào nhà thờ Đức Chúa Trời và ăn bánh trưng bày trên bàn thờ, mặc dầu ông và những người theo ông không được phép ăn, mà chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn? 5 Hay là các ông chưa đọc trong Kinh Luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ vi phạm luật ngày Sa-bát trong đền thờ vẫn vô tội sao? 6 Ta cho các ông biết: Đấng cao trọng hơn cả đền thờ đang ở đây. 7 Nếu các ông hiểu ý nghĩa của lời dạy: "Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễd!’ thì các ông đã không lên án người vô tội. 8 Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát." 9 Từ đó Ngài đi vào một hội đường của người Do Thái. 10 Ở đó có một người bị liệt bàn tay. Một số người hỏi Đức Giê-su để tìm dịp tố cáo Ngài: "Người ta được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?" 11 Ngài đáp: "Ai trong vòng các ông có một con chiên bị sụp hố trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên sao? 12 Người còn quý hơn chiên biết bao! Thế thì người ta có quyền làm điều lành trong ngày Sa-bát." 13 Rồi Ngài phán cùng người ấy: "Hãy đưa tay ra!" Người ấy đưa tay ra, thì tay liệt được lành lặn như tay kia. 14 Tuy nhiên, những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu giết Ngài. 15 Đức Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. 16 Nhưng Ngài dặn họ không nên nói cho ai biết về Ngài. 17 Như thế để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã chép: 18 Đây là tôi tớ Ta đã chọn, Người mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng; Ta sẽ ban Thần Linh Ta trên Người Và Người sẽ công bố công lý cho các dân ngoại quốc. 19 Người sẽ không cãi cọ hay la lối, Cũng không ai nghe tiếng Người ngoài phố chợ. 20 Người sẽ không bẻ cây sậy sắp gãy, Cũng không dập tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến khi công lý được toàn thắng, 21 Và các dân ngoại quốc sẽ đặt hy vọng nơi Người." 22 Thế rồi, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa cho người ấy thấy và nói được. 23 Cả đám đông kinh ngạc nói rằng: "Đây có phải là con vua Đa-vít không?" 24 Nhưng các người Pha-ri-si nghe thế lại nói: "Người này không thể nào đuổi quỷ nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, thủ lĩnh loài quỷ." 25 Ngài biết ý tưởng họ, nên phán: "Nước nào tự chia rẽ sẽ bị hủy diệt. Thành nào hay nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững. 26 Nếu Sa-tan trừ Sa-tan, chúng nó chia rẽ lẫn nhau, làm thế nào nước nó đứng vững được? 27 Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, thì con cái các ông nhờ ai để đuổi quỷ? Vì thế, chúng sẽ là người đoán xét các ông. 28 Nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đuổi quỷ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ông. 29 Hoặc là làm sao vào nhà một người mạnh để cướp của, mà trước hết lại không trói người mạnh ấy rồi mới cướp? 30 Ai không thuận với Ta là nghịch với Ta, ai không hợp với Ta sẽ bị tan ra. 31 Vì thế Ta bảo các ông: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng tội phạm thượng Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32 Nếu ai nói phạm Con Người thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm Đức Thánh Linh sẽ không được tha, cả đời này lẫn đời sau. 33 "Trồng cây lành thì được quả lành, trồng cây độc thì được quả độc. Nhờ xem quả mà biết cây. 34 Hỡi nòi rắn độc, làm thế nào các người ăn nói hiền lành khi chính các người độc ác? Vì lòng dạ có đầy tràn mới trào ra môi miệng. 35 Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác. 36 Nhưng Ta bảo các người: Vào ngày phán xét mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nhảm nhí mình đã nói ra. 37 Vì do lời nói, các người được tuyên xưng là công chính và cũng do lời nói, các người bị hình phạt." 38 Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si nói cùng Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ." 39 Nhưng Ngài đáp cùng họ: "Dòng dõi gian ác bội nghĩa này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì họ đã ăn năn hối cải khi nghe Giô-na rao giảng, và này ở đây có Đấng cao trọng hơn Giô-na nữa. 42 Trong ngày phán xét nữ hoàng nam phương cũng sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và này ở đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn. 43 "Khi tà linh ra khỏi một người, nó rảo qua nơi đồng khô tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không được. 44 Nó tự nhủ: "Ta hãy trở lại nhà cũ mình vừa ra khỏi.’ Khi trở về, nó thấy nhà trống, quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45 Rồi nó đi rủ thêm bảy quỷ khác dữ hơn về ở đó. Như vậy, tình trạng sau này của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy." 46 Khi Đức Giê-su còn đang dạy đám đông, mẹ và các em Ngài đến đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Ngài. 47 Có người nói: "Thưa Thầy, mẹ và các em Thầy đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy." 48 Ngài trả lời: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" 49 Ngài chỉ tay về phía các môn đệ bảo: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 50 Vì ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn