VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Mác

Ma-thi-ơ 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy, Hê-rốt vua chư hầu nghe báo cáo về Đức Giê-su, 2 thì bảo quần thần rằng: "Đây là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm nổi những việc quyền năng này!" 3 Vì vua Hê-rốt đã bắt trói Giăng và bỏ tù về việc Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp là em vua, 4 bởi Giăng nói với vua: "Bệ hạ lấy nàng là không phải phép!" 5 Dù muốn giết Giăng, nhưng vua sợ dân chúng, vì họ xem Giăng là tiên tri của Chúa. 6 Nhân sinh nhật vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia trình diễn vũ khúc giữa bữa tiệc làm Hê-rốt say mê, 7 nên vua thề hứa cho cô gái bất cứ điều gì nàng xin. 8 Được mẹ xúi bảo, nàng tâu: "Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm!" 9 Vua buồn, nhưng đã lỡ thề giữa nhiều quan khách dự tiệc, 10 nên vua sai người chém đầu Giăng trong ngục. 11 Họ đặt đầu người trên một cái mâm, đem đến đưa cho cô gái, rồi nàng mang đến cho mẹ. 12 Các môn đệ của Giăng đến lãnh xác người đem an táng, rồi đi báo cáo cho Đức Giê-su. 13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền, đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài. 14 Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh. 15 Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: "Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn." 16 Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: "Chính các con hãy cho họ ăn." 17 Các môn đệ đáp: "Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá." 18 Ngài bảo: "Hãy đem bánh và cá cho Ta." 19 Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông. 20 Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con. 22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược. 25 Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26 Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: "Ma kìa!" 27 Tức thì Đức Giê-su bảo: "Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!" 28 Phê-rơ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài." 29 Chúa đáp: "Hãy đến đây." Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: "Chúa ơi, cứu con!" 31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: "Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?" 32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời." 34 Qua bên kia biển rồi, Đức Giê-su và môn đệ lên bờ ở vùng Ghê-nI-sa-rét. 35 Dân vùng đó nhận ra Ngài thì sai người loan báo khắp cả miền xung quanh và họ đem tất cả người bệnh đến với Ngài. 36 Họ xin Ngài cho phép chỉ sờ đến gấu áo Ngài mà thôi; và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn