VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Mác

Ma-thi-ơ 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Giê-su: 2 "Tại sao môn đệ của Thầy vi phạm truyền thống cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?" 3 Ngài đáp: Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông?" 4 Vì Đức Chúa Trời phán: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và "Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’ 5 Nhưng các ông lại dạy: "Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và 6 người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa.’ Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. 7 Hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri I-sa nói rất đúng về các ông: 8 "Dân này ngoài miệng tôn kính Ta, nhưng lòng xa cách Ta vô cùng. 9 Chúng thờ phượng Ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người.’" 10 Ngài gọi đám dân đông đến bảo: "Hãy nghe và hiểu: 11 Không phải cái gì ăn vào miệng làm cho người ta ô uế, nhưng cái gì phát xuất từ miệng mới làm ô uế người ta." 12 Sau đó, các môn đệ Ngài đến trình: "Thầy có biết rằng các người Pha-ri-si mích lòng khi nghe Thầy nói như thế không?" 13 Ngài đáp: "Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ. 14 Để mặc họ, những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, thì cả hai sẽ ngã xuống hố." 15 Phê-rơ thưa với Ngài: "Xin Thầy giải thích ngụ ngôn này cho chúng con." 16 Ngài đáp: "Các con vẫn chưa hiểu sao? 17 Các con không hiểu rằng cái gì vào miệng sẽ xuống bao tử rồi thải ra ngoài sao? 18 Nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng. 20 Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn mà không rửa tay không làm người ta ô uế." 21 Đức Giê-su ra khỏi vùng đó, đi về các miền Ty-rơ và Si-đôn. 22 Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới đến kêu xin: "Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm." 23 Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Các môn đệ lại gần xin Ngài: "Xin thầy bảo bà này về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta kêu van mãi." 24 Ngài trả lời: "Ta chỉ được phái đến cho những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi." 25 Nhưng người đàn bà tiến đến quỳ xuống thưa: "Lạy Chúa, xin cứu giúp con!" 26 Nhưng Ngài đáp: "Không nên lấy bánh của con cái quăng cho chó con." 27 Người đàn bà thưa: "Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống." 28 Đức Giê-su bảo người: "Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn." Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành. Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều 29 Từ đó Đức Giê-su đi đến ven biển Ga-li-lê. Ngài lên ngồi trên đồi. 30 Nhiều đoàn dân đông kéo đến, đem những người què quặt, tàn phế, đui mù, câm điếc và những kẻ bệnh hoạn khác đặt dưới chân Chúa; và Ngài chữa lành cho họ. 31 Vì thế đoàn dân kinh ngạc khi thấy người câm nói được, kẻ tật nguyền được lành lặn, người què lại đi và kẻ mù thấy được, nên họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 32 Đức Giê-su gọi môn đệ đến bảo: "Ta cảm thương đoàn dân này vì đã ở với Ta ba ngày rồi mà không có gì ăn cả. Ta không nỡ tâm để họ đi về bụng đói e bị xỉu dọc đường chăng." 33 Các môn đệ thưa: "Nơi đồng hoang này tìm đâu ra đủ bánh cho đám đông như thế ăn no?" 34 Đức Giê-su hỏi: "Các con có bao nhiêu ổ bánh?" Họ thưa: "Dạ có bảy ổ và vài con cá." 35 Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Chúa lấy bảy ổ bánh và mấy con cá, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. 37 Tất cả đều ăn no nê, số bánh vụn thu lại được bảy giỏ đầy. 38 Số người ăn là bốn ngàn người, không kể đàn bà con nít. 39 Sau khi truyền cho đám đông ra về, Ngài lên thuyền đi đến bờ cõi Ma-ga-đan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn