VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Ma-thi-ơ 18 | Mác

Ma-thi-ơ 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia cơ và Giăng em người lên một ngọn núi cao. 2 Ngài hóa hình trước mắt họ. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. 3 Kìa, họ thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện nói chuyện với Ngài. 4 Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: "Thưa Chúa, chúng ta ở đây thật tốt quá. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li." 5 Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!" 6 Nghe thế, các môn đệ té sấp xuống đất, kinh hãi vô cùng. 7 Đức Giê-su đến gần, vỗ vào họ, bảo: "Hãy đứng dậy, đừng sợ!" 8 Họ ngước mắt nhìn lên thì không thấy ai cả ngoại trừ Đức Giê-su. 9 Trên đường xuống núi, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: "Đừng nói với ai về điều các con thấy cho đến khi Con Người được sống lại từ cõi chết." 10 Các môn đệ hỏi: "Vậy sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Ê-li phải đến trước?" 11 Ngài đáp: "Phải, Ê-li đến và sẽ phục hồi mọi sự. 12 Nhưng Ta bảo các con: Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta không nhận biết người và đã đối xử với người theo ý họ, Con Người cũng sẽ phải chịu khổ nạn bởi họ như thế." 13 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Ngài nói về Giăng Báp-tít. 14 Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin: 15 "Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó té vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi." 17 Đức Giê-su đáp: "Ôi, dòng dõi vô tín và đồi trụy! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các người bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta." 18 Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh. 19 Sau đó các môn đệ đến hỏi riêng Đức Giê-su: "Tại sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?" 20 Ngài trả lời: "Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: "Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được. 21 Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn." 22 Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết chết Người, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ được sống lại." Các môn đệ lo buồn vô cùng. 24 Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: "Thầy các anh không nộp thuế sao?" 25 Phê-rơ đáp: "Có chứ!" Nhưng vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: "Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?" 26 Thưa: "Từ người ngoài." Đức Giê-su phán: "Thế thì con cái được miễn thuế. 27 Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn