VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 18 | Ma-thi-ơ 19 | Ma-thi-ơ 20 | Mác

Ma-thi-ơ 19

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2 Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ. 3 Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: "Thưa Thầy, một người được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?" 4 Ngài đáp: "Các ông chưa đọc Thánh Kinh rằng: "Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’" 5 Ngài tiếp, "Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?" 6 Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ." 7 Những người Pha-ri-si lại hỏi: "Thế tại sao Môi-se đã truyền: "Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’" 8 Ngài phán: "Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế. 9 Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình." 10 Các môn đệ thưa: "Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn." 11 Nhưng Ngài đáp: "Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. 12 Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận." 13 Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ. 14 Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ." 15 Ngài đặt tay trên các em rồi rời khỏi nơi đó. 16 Có một người đến hỏi Đức Giê-su: "Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?" 17 Ngài đáp: "Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn." 18 Người đó lại hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Giê-su đáp: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối. 19 Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình." 20 Chàng thanh niên ấy thưa: "Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?" 21 Đức Giê-su bảo: "Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, thì anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta." 22 Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản. 23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: "Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời." 25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu rỗi?" 26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: "Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả." 27 Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: "Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, thì sẽ được gì?" 28 Đức Giê-su phán cùng họ: "Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn