VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Ma-thi-ơ 3 | Mác

Ma-thi-ơ 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Đức Giê-su giáng sinh tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: 2 "Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài." 3 Nghe vậy, vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập tất cả thượng tế và chuyên gia kinh luật trong dân chúng, và hỏi xem Chúa Cứu Thế giáng sinh ở đâu. 5 Họ tâu: "Tại Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri chép: 6 "Còn ngươi, Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê, Ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, Vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’" 7 Thế rồi, Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến gạn hỏi về thời gian ngôi sao xuất hiện. 8 Vua sai họ đi đến Bết-lê-hem và dặn: "Hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ. Khi tìm được rồi, hãy trình cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài." 9 Nghe vua phán xong họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ con trẻ ở. 10 Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng. 11 Bước vào nhà, thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, trầm hương và một dược. 12 Được báo mộng không nên trở lại với vua Hê-rốt, các nhà thông thái đi đường khác trở về quê hương mình. 13 Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng và bảo: "Hãy thức dậy, đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập và ở đó cho đến khi có lệnh ta, vì vua Hê-rốt sắp tìm giết Ngài." 14 Đang đêm, Giô-sép thức dậy đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập 15 và ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà, để được ứng nghiệm lời Chúa phán qua một nhà tiên tri rằng: "Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập." 16 Bấy giờ, vua Hê-rốt thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, nên tức giận vô cùng, liền hạ lệnh tàn sát tất cả trẻ em từ hai tuổi trở xuống, tại Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, theo như thời gian các nhà thông thái cho biết. 17 Như thế, để ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi loan báo: 18 "Người ta nghe tiếng ai oán tại Ra-ma, Là tiếng khóc thương, than vãn thảm thiết; Ra-chên than khóc con cái nàng và không chịu ai an ủi, Vì chúng nó không còn nữa." 19 Sau khi Hê-rốt băng hà, có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng tại Ai Cập và bảo: 20 "Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái vì những người tìm giết con trẻ đã chết." 21 Ông thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái. 22 Nhưng khi nghe tin A-khê-lau nối ngôi Hê-rốt làm vua tại Giu-đê, ông sợ không dám về đó, và được báo mộng, ông đi qua xứ Ga-li-lê. 23 Giô-sép về trú ngụ tại thành Na-xa-rét. Như thế để được ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn