VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 2 | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Mác

Ma-thi-ơ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít truyền giảng trong đồng hoang Giu-đê. 2 Ông kêu gọi: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần." 3 Vì đây là người mà lời tiên tri I-sa phán rằng: "Có tiếng kêu vang trong đồng hoang, Hãy sửa soạn đường Chúa, Đắp thẳng các lối Ngài." 4 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp vùng Giu-đê và cả vùng châu thổ sông Giô-đanh đều đến với ông. 6 Sau khi xưng tội, họ được ông làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 7 Nhưng khi thấy người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin nhận phép báp-tem, Giăng bảo họ: "Hỡi nòi rắn độc! Ai đã báo cho các người tránh cơn thịnh nộ sắp tới? 8 Vậy hãy kết quả cho xứng đáng với sự ăn năn. 9 Đừng tự hào: "Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’. Vì ta phán cùng các người: "Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp-ra-ham.’ 10 Lưỡi búa đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa. 11 Ta làm phép báp-tem cho các người bằng nước để ăn năn tội. Nhưng Đấng khác đến sau ta, vĩ đại hơn ta, ta không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài cầm chĩa rê sạch sân đạp lúa mình, chứa lúa vào kho, nhưng thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt." 13 Thế rồi Đức Giê-su từ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh để nhận phép báp-tem. 14 Nhưng Giăng từ chối, nói rằng: "Chính tôi mới cần Ngài làm phép báp-tem, thế sao Ngài lại đến với tôi?" 15 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ hãy cứ làm đi, để chúng ta làm trọn mọi quy lệ công chính, vì như thế là hợp lẽ." Giăng vâng lời Ngài. 16 Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Đức Giê-su liền bước lên khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. 17 Có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn