VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 20 | Ma-thi-ơ 21 | Ma-thi-ơ 22 | Mác

Ma-thi-ơ 21

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, vào làng Bết-pha-giê trên núi Ô-liu. 2 Bấy giờ Ngài phái hai môn đệ đi và bảo: "Hãy vào làng ở trước mặt, các con sẽ thấy ngay một con lừa mẹ bị cột và một lừa con bên cạnh, hãy tháo dây và dẫn về đây cho Ta. 3 Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói: "Chúa cần chúng’. Người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay." 4 Việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm: 5 "Hãy nói cho con gái Si-ôn biết: Kìa, Vua ngươi ngự đến cùng ngươi, Khiêm nhu cưỡi trên lưng lừa, Và lừa con, con của lừa mang ách." 6 Hai môn đệ đi và làm y như lời Ngài dặn bảo. 7 Họ dẫn lừa mẹ và lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa rồi để Đức Giê-su cưỡi lên. 8 Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. 9 Cả đoàn dân trước sau đều hô to: "Hô-sa-na, Con vua Đa-vít! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na tận chốn trời cao!" 10 Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động, hỏi nhau: "Người này là ai?" 11 Đám đông trả lời: "Đây là tiên tri Giê-su từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê." 12 Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu. 13 Ngài phán cùng họ: "Thánh Kinh chép: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp’." 14 Có những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành cho họ. 15 Nhưng các thượng tế và chuyên gia kinh luật thấy các việc diệu kỳ Ngài làm cũng như nghe những lời trẻ em reo lên trong đền thờ: "Hô-sa-na Con vua Đa-vít,’ 16 thì tức giận hỏi Ngài: "Ông có nghe chúng nó nói gì không?" Đức Giê-su trả lời: "Có, thế các ông chưa đọc lời Thánh Kinh: "Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?’" 17 Rồi Ngài lìa họ, ra khỏi thành phố đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó. 18 Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói. 19 Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: "Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!" Lập tức cây vả khô héo. 20 Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?" 21 Đức Giê-su trả lời: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và ném xuống biển thì cũng sẽ được. 22 Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, thì sẽ nhận được." 23 Đức Giê-su vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng đến hỏi: "Ông lấy uy quyền nào mà làm những việc này và ai cho ông quyền ấy?" 24 Đức Giê-su đáp: "Ta cũng sẽ hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được Ta sẽ cho các ông biết Ta lấy uy quyền nào mà làm những việc này. 25 Phép báp-tem của Giăng từ đâu mà đến? Từ Trời hay từ người?" Họ thảo luận với nhau: "Nếu chúng ta nói từ Trời, ông ấy sẽ bảo mình: "Vậy sao các người không tin Giăng?’ 26 Nếu nói: "Từ loài người,’ thì sợ dân chúng vì ai cũng cho rằng Giăng là một vị tiên tri’." 27 Vì thế họ trả lời: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su đáp: "Ta cũng không nói cho các ông biết Ta lấy uy quyền nào mà làm những việc này." 28 "Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi ra vườn nho làm việc.’ 29 Nó thưa: "Con không muốn đi!’ Nhưng sau đó hối hận rồi đi. 30 Ông cũng đến bảo người con thứ hai như thế. Nó đáp: "Thưa cha, để con đi,’ nhưng lại không đi. 31 Vậy trong hai đứa con đó, đứa nào đã làm theo ý cha?" Họ đáp: "Đứa thứ nhất." Đức Giê-su phán: "Thật, Ta bảo các ông những người thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ông. 32 Vì Giăng đã đến dạy các ông theo con đường công chính, nhưng các ông không tin người, còn những người thu thuế và phường đĩ điếm lại tin người. Chính các ông đã thấy rõ mà vẫn không chịu hối cải và tin theo người. 33 "Các ông hãy nghe một ngụ ngôn khác: Một người điền chủ kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào một hầm ép nho trong vườn và xây tháp canh. Rồi ông khoán cho tá điền và đi xa. 34 Gần đến mùa nho, chủ sai đầy tớ đến cùng những tá điền để thu hoa lợi. 35 Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ, đánh đập đứa này, giết hại đứa kia, ném đá đứa nọ. 36 Chủ vườn lại sai một số đầy tớ khác đến đông hơn trước, nhưng chúng cũng đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng chủ sai chính con trai mình đến, bảo rằng: "chúng sẽ kính trọng con ta.’ 38 Nhưng khi thấy con trai chủ, bọn tá điền bàn với nhau: Đây là con thừa tự, ta hãy giết nó đi, chiếm lấy gia tài nó. 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi điền chủ đến, sẽ đối xử với bọn tá điền kia thế nào?" 41 Họ đáp: "Chủ sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn hung ác kia và giao vườn cho những tá điền khác để nộp hoa lợi đúng mùa." 42 Đức Giê-su phán cùng họ: "Các ông chưa từng đọc trong Thánh Kinh sao? "Viên đá đã bị thợ nề loại bỏ lại trở thành phiến đá đầu góc nhà. Chúa đã làm điều này, và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ 43 "Vì vậy Ta bảo các ông: Nước Đức Chúa Trời sẽ được cất khỏi các ông và ban cho một dân tộc khác là dân sẽ đem lại hoa lợi. 44 Ai ngã trên đá này sẽ bị tan nát, còn khi đá rơi trên ai, sẽ nghiền nát kẻ ấy thành cát bụi." 45 Các thượng tế và người Pha-ri-si nghe những ngụ ngôn ấy thì hiểu Ngài nói về chính mình, 46 nên họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng sợ đám đông vì dân chúng nhìn nhận Ngài là một tiên tri

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn