VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Mác

Ma-thi-ơ 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2 Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn. 3 Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. 4 Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. 5 Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. 6 Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: "Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’ 7 Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. 8 Các cô dại nói với mấy cô khôn: "Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’ 9 Mấy cô khôn trả lời: "Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’ 10 Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại. 11 Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: "Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’ 12 Người chủ đáp: "Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’ 13 Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ." Ngụ Ngôn Về Ba Người Đầy Tớ (Lu 19:11-27) 14 "Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ. 15 Ông giao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người nọ một nén, mỗi người tùy theo khả năng, rồi lên đường. 16 Người đầy tớ đã nhận năm nén bạc lập tức đi kinh doanh và làm lợi được năm nén bạc nữa. 17 Người nhận hai nén bạc cũng thế, làm lợi thêm hai nén nữa. 18 Nhưng người nhận một nén bạc, đi đào đất chôn giấu nén bạc của chủ. 19 Sau đó khá lâu, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20 Người đã nhận năm nén bạc đem thêm năm nén khác trình: "Thưa chủ, năm nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được năm nén nữa đây.’ 21 Chủ bảo rằng: "Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’ 22 Người đã nhận hai nén bạc cũng đến trình: "Thưa chủ, hai nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi được hai nén khác đây. 23 Chủ bảo rằng: "Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh!’ 24 Người đã nhận một nén bạc cũng đến trình: "Thưa chủ, chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không rải. 25 Tôi sợ nên đi chôn giấu nén bạc của chủ dưới đất, tôi xin trả nén bạc lại chủ.’ 26 Chủ trả lời: "Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng! Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải, 27 thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi về ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời. 28 Vậy, hãy lấy nén bạc của tên nầy đem cho người có mười nén. 29 Vì ai đã có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng này; hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên siết.’ 31 "Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang. 32 Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33 Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái. 34 Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: "Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. 35 Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta. 36 Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta’. 37 Bấy giờ những người công chính thưa: "Lạy Chúa, chúng con khi nào thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống đâu? 38 Chúng con khi nào có thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho đâu? 39 Hay chúng con khi nào có thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng đâu?’ 40 Vua phán cùng họ: "Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’ 41 Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: "Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó. 42 Vì khi Ta đói, các người không cho Ta ăn; Ta khát, các người không cho Ta uống. 43 Ta là khách lạ, các người không tiếp đãi; Ta trần truồng, các người không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các người không thăm viếng.’ 44 Bấy giờ họ đáp: "Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu?’ 45 Vua bèn phán với họ: "Thật, Ta bảo cùng các người, hễ các người không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta.’ 46 Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn