VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 27

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sáng sớm hôm sau tất cả các thượng tế và trưởng lão trong dân bàn mưu để giết Đức Giê-su. 2 Họ trói Ngài và giải nộp cho quan thống đốc Phi-lát. 3 Khi ấy, Giu-đa, kẻ phản Chúa, thấy Ngài bị lên án thì hối hận đem ba chục miếng bạc trả lại cho các thượng tế và trưởng lão, 4 nói: "Tôi đã phạm tội phản bội, làm người vô tội phải đổ máu." Nhưng họ đáp: "Việc đó can hệ gì đến chúng ta? Việc của anh mặc anh." 5 Giu-đa ném bạc vào đền thờ rồi trở ra, đi thắt cổ. 6 Nhưng các thượng tế lượm các miếng bạc ấy rồi nói: "Không nên bỏ bạc này vào kho của đền thờ vì đây là tiền máu." 7 Họ bàn với nhau dùng số bạc ấy mua thửa ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn cất ngoại kiều. 8 Cho nên đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu. 9 Như thế lời tiên tri Giê-rê-mi được ứng nghiệm: "Họ đã lấy ba chục miếng bạc, là giá con cái Y-sơ-ra-ên đã định trên Ngài và 10 đem bạc mua thửa ruộng của người thợ gốm như Chúa đã truyền cho Ta!" 11 Đức Giê-su đứng trước quan thống đốc. Quan hỏi Ngài: "Anh có phải là vua dân Do Thái không?" Đức Giê-su đáp: "Như ông nói đó." 12 Trong lúc bị các thượng tế và trưởng lão tố cáo, Ngài không đối đáp gì cả. 13 Nên Phi-lát hỏi Ngài: "Anh không nghe biết bao nhiêu lời chứng tố cáo anh sao?" 14 Nhưng Ngài không đáp một lời nào, đến nỗi quan thống đốc rất ngạc nhiên. 15 Vào dịp lễ quan thống đốc có lệ ân xá một tù nhân tùy theo ý dân chúng. 16 Lúc đó có một tù nhân khét tiếng tên Ba-ra-ba. 17 Khi dân chúng tụ tập, Phi-lát hỏi: "Các người muốn ta tha ai, Ba-ra-ba hay Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế?" 18 Vì ông biết rõ bởi lòng ganh ghét họ đã nộp Ngài. 19 Khi Phi-lát đương ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: "Đừng đụng đến người công chính đó vì hôm nay tôi bị khổ sở nhiều trong giấc chiêm bao về người đó." 20 Nhưng các thượng tế và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Giê-su. 21 Quan thống đốc lại hỏi đám dân: "Trong hai người, các người muốn ta tha ai?" Họ đáp: "Ba-ra-ba." 22 Phi-lát nói với họ: "Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế!" Tất cả đều đáp: "Hãy đóng đinh nó!" 23 Ông hỏi: "Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?" Họ lại càng la lớn hơn nữa: "Hãy đóng đinh nó!" 24 Phi-lát thấy không làm được gì, mà lại gây thêm náo động. Ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi bảo: "Ta vô tội về máu người này, các người phải chịu trách nhiệm lấy!" 25 Cả dân chúng đáp: "Nguyện máu của hắn đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!" 26 Phi-lát liền tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đóng đinh. 27 Lúc đó lính của quan thống đốc đem Đức Giê-su vào công đường, cả đội quân bao quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía. 29 Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài chế nhạo: "Hoan hô, Vua dân Do Thái!" 30 Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh. 32 Khi đi ra họ gặp một người quê ở Si-ren tên là Si-môn, chúng bắt ông này vác thập tự giá cho Ngài. 33 Đến một nơi tên Gô-gô-tha, nghĩa là "Đồi Sọ;’ 34 chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng, Ngài nếm thử nhưng không uống. 35 Sau khi đóng đinh Ngài, chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài. 36 Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: "Đây là Giê-su, Vua dân Do Thái!’ 38 Lúc đó có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 39 Những người qua lại phỉ báng Ngài, 40 lắc đầu nói rằng: "Này, anh sẽ phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu anh là Con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi!" 41 Các thượng tế, chuyên gia kinh luật và trưởng lão cũng nhạo báng rằng: 42 "Nó cứu người khác nhưng không thể tự cứu mình, nếu nó là vua Y-sơ-ra-ên, hãy xuống khỏi thập tự giá đi rồi chúng ta sẽ tin nó. 43 Nó tin cậy Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời giải cứu nó đi nếu Ngài muốn, vì nó tuyên bố rằng: "Ta là Con Đức Chúa Trời.’" 44 Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhục mạ Ngài. 45 Từ trưai đến ba giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất. 46 Khoảng ba giờ chiều Đức Giê-su kêu lên lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-tha-ni," nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" 47 Vài người đứng gần đó nghe tiếng Ngài, họ nói: "Người này gọi tiên tri Ê-li." 48 Một người trong đám họ liền chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng đầy giấm, để trên đầu cây sậy rồi đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng những người khác lại bảo: "Hãy khoan, để xem Ê-li có đến cứu nó không?" 50 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. 51 Và kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới; đất rúng động và đá nứt ra. 52 Mồ mả mở ra, nhiều xác của các thánh đã chết được sống lại, 53 ra khỏi mộ và sau khi Đức Giê-su sống lại, họ đi vào thành thánh hiện ra cho nhiều người. 54 Khi viên đội trưởng và những lính canh Đức Giê-su thấy đất rúng động và những điều xảy ra, họ kinh sợ, nói: "Người này thật là Con Đức Chúa Trời!" 55 Cũng có nhiều phụ nữ ở đó nhìn xem Ngài từ đằng xa. Họ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để phục vụ Ngài. 56 Trong số các bà ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của hai con trai Xê-bê-đê. 57 Đến chiều, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê tên là Giô-sép, cũng là môn đệ Đức Giê-su, 58 đến cùng Phi-lát để xin thi thể Ngài. Phi-lát truyền lịnh giao thi thể cho ông. 59 Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch, 60 và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi. 61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác cũng ở đó, ngồi đối diện mộ Ngài. 62 Hôm sau, sau ngày sửa soạn, các thượng tế và người Pha-ri-si họp nhau đến gặp Phi-lát, 63 thưa rằng: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ lại tên gian dối này khi còn sống có nói: "Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64 Vậy xin ngài truyền canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng rằng: "Ngài đã sống lại từ cõi chết,’ và sự gian dối sau còn tệ hơn sự gian dối trước." 65 Phi-lát bảo họ: "Các người có lính canh, hãy đem lính canh đi canh mộ cẩn thận theo cách các người biết." 66 Họ đi niêm phong tảng đá trước cửa mộ và cắt lính canh giữ cẩn thận.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn