VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su đi lên núi. Khi Ngài đã ngồi xuống, các môn đệ đến gần, 2 Ngài bắt đầu dạy dỗ họ: 3 "Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ. 4 Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. 5 Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ được thừa hưởng đất. 6 Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. 7 Phước cho người đầy lòng thương, vì sẽ được thương xót. 8 Phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. 10 Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ, vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ. 11 Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta. 12 Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng thưởng ở trên trời vì người ta cũng đã bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế. 13 "Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân. 14 Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. 15 Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. 16 Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. 17 "Đừng nghĩ rằng Ta đến để hủy bỏ Kinh Luật và Kinh Tiên Tri; Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. 18 Vì thật, Ta bảo các con: Cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong Kinh Luật cũng không qua đi cho đến chừng tất cả được thành tựu. 19 Vì thế nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ làe nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng. 20 Vì Ta nói cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, thì các con không thể vào Nước Thiên Đàng được. 21 "Các con nghe lời dạy cho người xưa rằng: "Chớ giết người. Ai giết người thì bị trừng phạt.’ 22 Nhưng Ta bảo các con: "Ai giận anh em mình thì đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là điên khùng thì đáng bị ném vào lửa hỏa ngục.’ 23 "Cho nên khi con dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ lại rằng một anh em con có điều gì bất bình cùng con, 24 hãy để lễ vật ở trước bàn thờ, đi giải hòa cùng anh em mình trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật. 25 Hãy sớm thỏa thuận với đối phương ngay khi còn trên đường đi với họ, kẻo đối phương nộp con trước tòa, quan tòa trao cho người dưới quyền tống giam con. 26 Thật, Ta bảo con, con không ra khỏi ngục cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. 27 "Các con đã nghe lời dạy rằng: "Chớ ngoại tình.’ 28 Còn Ta dạy các con rằng: "Hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy, thì đã ngoại tình trong lòng rồi. 29 Nếu con mắt bên phải gây cho con phạm tội, hãy móc mắt ấy ném xa khỏi con, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại hơn là cả thân thể bị ném xuống hỏa ngục. 30 Nếu tay phải gây cho con phạm tội, hãy chặt bỏ đi, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại còn hơn là toàn thân đi vào hỏa ngục.’ 31 "Cũng có lời dạy: "Ai muốn bỏ vợ hãy cho nàng một giấy ly dị.’ 32 Nhưng Ta bảo các con: Ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ là làm cho nàng trở nên người ngoại tình; còn ai cưới người bị ly dị, thì cũng phạm tội ngoại tình. 33 "Các con cũng nghe lời dạy cho người xưa rằng: "Đừng bội lời thề, nhưng hãy hoàn thành lời hứa nguyện của con với Chúa.’ 34 Nhưng Ta bảo các con: "Đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài, đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là kinh thành của Vua lớn. 36 Đừng chỉ đầu con mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc thành trắng hay đen được. 37 Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.’ 38 "Các con nghe lời dạy rằng: "Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng Ta bảo các con: "Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. 40 Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngắn, hãy để họ lấy luôn áo dài. 41 Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. 42 Ai xin hãy cho; ai muốn mượn gì, đừng từ chối.’ 43 "Các con có nghe lời dạy: "Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch.’ 44 Nhưng Ta bảo các con: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, 45 để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Nếu các con chỉ thương người thương mình thì có gì đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu các con chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu, những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? 48 Thế thì, các con hãy toàn hảo, như Cha các con ở trên trời là Đấng toàn hảo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn