VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. 2 Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả. 3 Kẻ cám dỗ đến nói với Ngài: "Nếu ông là Con Đức Chúa Trời hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi!" 4 Ngài trả lời: "Thánh Kinh chép: "Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!" 5 Rồi quỷ đem Ngài vào thành phố thánh, đặt Ngài đứng trên nóc đền thờ 6 và nói: "Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Thánh Kinh chép: "Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi, đỡ ngươi trên tay, kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’" 7 Đức Giê-su trả lời: "Thánh Kinh cũng chép: "Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.’" 8 Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới với sự huy hoàng của chúng và nói: 9 "Nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ ban cho ông tất cả." 10 Đức Giê-su trả lời: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Thánh Kinh chép:’Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’" 11 Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài. 12 Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. 13 Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li. 14 Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã loan báo: 15 "Xứ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, là Ga-li-lê của người ngoại quốc. 16 Dân tộc đắm chìmi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng rực rỡ và ánh sáng đã chiếu rạng trên những kẻ ở trong vùng đất chết tối tăm." 17 Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần." 18 Đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Đức Giê-su thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người, đang đánh cá dưới biển, vì họ làm nghề đánh cá. 19 Ngài bảo: "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người." 20 Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài. 21 Đi một quãng nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con Xê-bê-đê, và Giăng, em người, cả hai đang vá lưới trong thuyền với cha mình. Ngài cũng kêu gọi họ. 22 Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài. 23 Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh hoạn, tật nguyền trong dân chúng. 24 Danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Sy-ri. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ bệnh tật như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt; Ngài đều chữa lành cho họ cả. 25 Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đến theo Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn