VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 3 | II Ti-mô-thê 4 | Tích

II Ti-mô-thê 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và nhân danh sự quang lâm của Ngài và Vương Quốc Ngài, 2 ta long trọng khuyên con: Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng, dù gặp thời hay không, cứ khuyên bảo, khiển trách và khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn, 3 vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, 4 nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều bùi tai. Họ tránh không nghe chân lý nhưng xoay hướng về chuyện hoang đường. 5 Nhưng phần con, hãy luôn luôn sáng suốt bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, làm trọn công việc của một người truyền giảng Phúc Âm và chu toàn nhiệm vụ trong thiên chức mình. 6 Vì mạng sống ta đang bị đổ ra làm tế lễ, ngày giờ qua đời của ta gần rồi. 7 Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin. 8 Hiện nay, mão hoa công chính đã dành sẵn cho ta. Đến ngày ấy, Chúa là vị Thẩm Phán công minh sẽ trao mão hoa cho ta; chẳng những cho ta thôi đâu, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự quang lâm của Ngài. 9 Con hãy cố gắng đến với ta thật gấp, 10 vì Đê-ma lìa bỏ ta rồi, tại người ham mê đời này nên đã qua TI-sa-lô-ni-ca. Cơ-rê-sen đi Ga-la-ti, Tích qua Đan-ma-ti. 11 Chỉ còn Lu-ca ở với ta. Hãy kiếm Mác và đem người đến với ta vì Mác giúp ích ta trong chức vụ. 12 Ta đã sai Ty-chi-cơ đi Ê-phê-sô. 13 Khi con đến, nhớ đem chiếc áo choàng ta để tại nhà Ca-bút ở thành Trô-ách, và các cuốn sách, nhất là các sách bằng da thuộc. 14 A-lịch-sơn, người thợ đồng đã làm hại ta nhiều. Cầu xin Chúa báo ứng anh ta tùy theo việc anh làm. 15 Con cũng phải đề cao cảnh giác về người đó, vì hắn kịch liệt chống đối sứ điệp của chúng ta. 16 Khi ta ra tòa tự biện hộ lần thứ nhất, chẳng có ai bênh vực ta; tất cả đều bỏ rơi ta — Cầu xin Chúa đừng quy tội này cho họ. 17 Nhưng Chúa tiếp tục đứng bên ta và ban cho ta sức mạnh, để ta có thể công bố toàn bộ sứ điệp Phúc Âm cho mọi dân tộc đều nghe. Ta đã được thoát khỏi hàm sư tử. 18 Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác, và đem ta về an toàn trong Vương Quốc thiên thượng của Ngài. Nguyền xin Ngài được vinh quang đời đời vô cùng A-men. 19 Xin chào anh chị Bê-rit-xin-A-qui-la và gia đình Ô-nê-si-phô-rơ. 20 Ê-rát ở lại Cô-rinh-tô. Ta phải để Trô-phim ở Mỹ-lê vì người bị đau. 21 Con hãy cố gắng đến đây trước mùa đông! Ưu-bô-lư, Phô-đen, Lý-nhu và Cơ-lốt gửi lời chào thăm con. Tất cả anh chị em khác cũng vậy. 22 Nguyền xin Chúa ở cùng tâm linh con! Nguyền xin ân sủng ở với tất cả anh chị em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn