VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 1 | I Phê-rơ 2 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phê-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu! Kính gởi những người được chọn là những người đang lưu lạc trong các xứ Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu-á và Bi-thi-ni. 2 Anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Cha và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Chúa Cứu Thế và làm cho tinh sạch bởi huyết Ngài. Nguyền xin anh chị em được tràn đầy ân phúc và bình an. 3 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta! Vì sự thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết, 4 để thừa hưởng gia tài không hề bị mục nát, hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời. 5 Là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong ngày cuối cùng. 6 Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì bị thử thách trong ít lâu. 7 Mục đích là để chứng tỏ sự tinh ròng của đức tin anh chị em như vàng, là vật có thể hư nát được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. 8 Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. 9 Vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em. 10 Vì sự cứu rỗi đó, các tiên tri đã nghiên cứu, tra xét, và cũng đã truyền phán về ân sủng ban cho anh chị em. 11 Họ cố gắng tìm xem cách nào và giờ nào việc này sẽ xảy ra. Nhờ Linh của Chúa Cứu Thế ở trong họ chỉ cho, khi Ngài nói trước về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế và sự vinh quang đó. 12 Điều này đã được tỏ ra cho họ rằng không phải họ phục vụ chính mình nhưng vì anh chị em. Những điều họ đã nói là những gì đang được các nhà truyền giảng Phúc Âm bởi uy quyền của Đức Thánh Linh từ trời sai xuống rao truyền cho anh chị em. Đây là những việc mà ngay cả các thiên sứ cũng muốn hiểu. 13 Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. 14 Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những đam mê xấu xa lúc trước, khi anh chị em còn sống trong dốt nát. 15 Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong cuộc sống mình. 16 Vì Thánh Kinh chép rằng: "Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh." 17 Và nếu anh chị em xưng Ngài là Cha, là Đấng không thiên vị nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian tạm trú. 18 Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, 19 nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế, như huyết chiên con không khuyết điểm, không vết nhơ. 20 Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em. 21 Nhờ Ngài, anh chị em tin vào Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, như thế anh chị em đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. 22 Nhờ vâng phục chân lý, tâm hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Hãy hết lòng, tha thiết yêu thương lẫn nhau. 23 Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. 24 Vì: "Loài người ví như cỏ, Sự vinh quang của họ ví như hoa dại. Cỏ khô, hoa rụng, 25 nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại muôn đời." Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn