VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 1 | Khải Huyền 2 | Khải Huyền 3

Khải Huyền 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô: "Đây là lời của Đấng cầm bảy vì sao trong tay phải và đi giữa bảy giá đèn bằng vàng. 2 Ta biết các công việc con, sự lao khổ và nhẫn nại của con, biết con không thể nào dung túng những kẻ tà ác, biết con đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà thực ra không phải, con đã nhận chân rằng chúng giả dối. 3 Con đã kiên nhẫn và chịu đựng vì danh Ta, không mỏi mệt. 4 Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. 5 Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó trừ khi con ăn năn. 6 Nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa. 7 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các Hội Thánh: Người nào thắng sẽ được Ta cho ăn trái cây sự sống ở Thiên đàng của Đức Chúa Trời." 8 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệc-nơ: "Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng chịu chết và sống lại, phán rằng: 9 Ta biết hoạn nạn và nghèo khó của con (nhưng con vẫn giàu có) và lời vu cáo của những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng thuộc về hội đường của Sa-tan. 10 Con đừng sợ những nỗi khổ đau sắp phải chịu. Này, quỷ vương sắp tống ngục một số người của các con để thử các con và các con sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Con hãy trung tín cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho con mão sự sống. 11 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các Hội thánh: Người nào thắng sẽ chẳng bị sự chết thứ hai làm thương tổn." 12 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt găm: "Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán rằng: 13 Ta biết nơi con ở — nơi Sa-tan đặt ngai — và con giữ vững danh Ta, không chối bỏ niềm tin nơi Ta, ngay giữa những ngày mà An-ti-ba, nhân chứng trung kiên của Ta bị giết nơi các con là nơi Sa-tan ở. 14 Nhưng Ta có ít điều trách con vì nơi con có người dung túng giáo huấn Ba-la-am, kẻ đã dạy Ba-lác đặt đá gây vấp ngã trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, quyến rũ chúng ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. 15 Con cũng có những kẻ theo giáo huấn của Ni-cô-la. 16 Vậy, con hãy ăn năn, nếu không, Ta sẽ đến với con ngay, dùng lưỡi gươm ở miệng Ta mà chiến đấu với chúng 17 Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho ma-na đã được giấu kỹ. Ta sẽ cho người viên đá trắng, trên đá ấy có ghi một tên mới, ngoài người nhận nó, không ai biết được." 18 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thi-a-ti-rơ: "Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng bóng loáng phán: 19 Ta biết các công việc con, tình yêu thương, đức tin sự phục vụ và lòng kiên nhẫn của con, các công việc con làm về sau còn trổi hơn công việc ban đầu nữa. 20 Nhưng Ta có điều trách con vì con dung túng GiI-sa-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri dạy dỗ và lừa gạt các đầy tớ Ta, quyến rũ họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. 21 Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không chịu ăn năn tội gian dâm mình. 22 Này, Ta sẽ ném nó trên giường đau đớn và những kẻ phạm tội tà dâm với nó, nếu không ăn năn các tội lỗi ấy, cũng sẽ chịu đau đớn khủng khiếp. 23 Ta sẽ giết chết các con cái nó. Lúc ấy tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò xét lòng dạ loài người, và Ta sẽ báo trả xứng đáng cho các ngươi mỗi người tùy theo công việc các ngươi làm. 24 Còn các con là những con cái khác ở Thi-a-ti-rơ, những người không theo giáo huấn đó, không biết đến điều mà chúng gọi là sự mầu nhiệm của Sa-tan, thì Ta bảo các con: Ta không đặt gánh nào khác trên các con. 25 Tuy nhiên, các con hãy giữ vững điều các con đang có cho tới khi Ta đến. 26 Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng sẽ được Ta ban uy quyền thống trị các nước. 27 Người ấy sẽ chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt, và đập tan chúng như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận uy quyền đó nơi cha Ta. 28 Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. 29 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn