VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Thi-thiên 114 | Châm-ngôn

Thi-thiên 113

113 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. 2 Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Từ bây giờ cho đến đời đời! 3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 4 Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời. 5 Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; 6 Ngài hạ mình xuống Đặng xem xét trời và đất. 7 Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, Cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, 8 Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, Tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. 9 Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn